ปลูกถ่ายกระดูก | ปลูกกระดูกฟัน | Denta-joy

การปลูกถ่ายกระดูก

การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร?

การปลูกถ่ายกระดูก หรือการเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น ในกรณีที่จะทำการปลูกรากเทียม (Implant) หรือแก้ไขความไม่สมดุลของรูปหน้าเป็นต้น ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้แต่ละท่าน

      ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการปลูกรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง

คำถามที่พบบ่อย: การปลูกถ่ายกระดูก

Q: การปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

A: การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ

 

Q: กระดูกที่นำมาปลูกในช่องปาก มีอะไรบ้าง

A: กระดูกสังเคราะห์ กระดูกเทียมที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต หรือกระดูกของคนไข้เอง

 

Q: การปลูกถ่ายกระดูกจำเป็นต้องปลูกทุกคนหรือไม่

A: ไม่จำเป็นทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ในการวางแผนการรักษา

  • ทำให้การบดเคี้ยวอาหารต่างๆมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากการสบฟันที่ดีขึ้น
  • ทำให้โครงสร้างของขากรรไกร และโครงสร้างของหน้าได้รูปมาก และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

GETTING STARTED

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ทำการรักษา

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์กำหนด

ขั้นตอนที่ 4

ติดเครื่องมือจัดฟัน

บทความที่เกี่ยวข้อง